AREGUA

Menu

Důležitá zpráva

Kdo ještě neobdržel potvrzení o přijetí daru pro daňové účely za rok 2023, tak nemám Vaše údaje. Potřebuji zaslat kromě celého jména, kompletní adresy trvalého pobytu a rodného čísla i mail, na který naskenované potvrzení posílám. Kozáková.

Mail: aregua@aregua.cz nebo aregua@centrum.cz (nebo další spojení v Kontaktech).

Aktuálně - Na jaké účely jdou nyní finanční prostředky (říjen 2023)

Indiánská osada Chaco

V posledních letech začala spolupráce s františkánkami z Madagaskaru, které se starají o obyvatele indiánské osady Chaco, nacházející se hluboko v pralese, od Centra Božího milosrdenství vzdálené 700 km. Tato osada je z Centra zásobována zdravotními a humanitárními potřebami, tedy jídlem a léky. Mimo to byla v osadě postavena kaple sv. Františka a otec Marek zde zajišťuje duchovní službu při pravidelných návštěvách.

Domov pro opuštěné

V rámci Centra byl také postaven dům pro chudé staré lidi či lidi úplně opuštěné, kteří by byli jinak vyhozeni na ulici. Tyto osoby nemají finanční prostředky, aby si pobyt zde mohly zaplatit, což je i jednou z podmínek pobývání na tomto místě. Domov vede místní doktorka, která se této službě plně odevzdala, jelikož vedle své práce v nemocnici a času stráveného v domově platí ze svého platu i pomocné síly, které jsou zde potřeba.

Dům komunity Cenacolo

V blízkosti Centra se podařilo založit dům komunity Cenacolo – ta se zde stará o mladé muže, kteří si prošli drogovou závislostí, ale rozhodli se, že chtějí žít bez omamných látek. Toto místo jim poskytuje prostor se tomu naučit.


Podpora studentů

Centrum také platí studium několika mladým pomocníkům z  Centra. Jedním z nich je mladý medik, student druhého ročníku, který se po nocích obětavě stará o pacienty v domově pro opuštěné. Pokud dostuduje, bude jako doktor pracovat v Centru či ve své rodné vesnici. Dále je podporován student pedagogiky a student zemědělské vysoké školy.

Udržování provozu Centra Božího milosrdenství

Hlavním cílem misie je především evangelizace, proto byla v Centru vybudována Národní svatyně Božího milosrdenství – poutní místo pro celou Paraguay. Kromě nezbytné duchovní služby, jako je vedení modliteb, vysluhování mší svatých a ostatních svátostí pro obyvatele z  Centra a okolních vesnic, je vytvářena další činnost, která má ještě větší dosah.

Neboť v Paraguayi je dlouhodobě velice silný kult Božího milosrdenství, na mnoha místech po celé zemi existují laické skupiny, které spojuje úcta a oddanost právě k Božímu milosrdenství. Centrum pro ně pořádá poutě.

K nátuře místních obyvatel patří také eucharistické či mariánské průvody.

Mládež je v Paraguayi velmi aktivní, v nepřetržité modlitbě před Nejsvětější svátostí se v adorační kapli střídají dnem i nocí dobrovolníci z řad mládeže a Centrum pravidelně pořádá hojně navštěvovaná setkání mládeže z celé Paraguaye.

Aby Centrum bylo alespoň částečně schopné získávat peníze samo, chová několik hospodářských zvířat a jejich produkty, například mléko, sýry, vajíčka, pak prodává.

Vlastní rádio

Evangelizace probíhá také pomocí Rádia Božího milosrdenství, které má v Centru svou redakci. Tu pomohl do velké míry zařídit technickým vybavením otec Leoš Ryška, ředitel TV Noe.


Další fotografie můžete vidět na tomto odkazu.


Vše co výše zmiňujeme, bylo možné jenom díky velmi štědré pomoci z  České republiky. Otec Marek i sestry františkánky z Madagaskaru za veškerou pomoc z celého srdce děkují, velmi si jí váží, vyprošují všem dárcům milosti při mších svatých a v další podporu doufají.

Vaše případné dary můžete posílat na stále stejné číslo účtu 218475359/0300.

Starší události naleznete v sekci Stalo se
Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann